חוק יסוד: התקיימות בכבוד

מפלגת צדק חברתי מתחייבת להביא בפני הכנסת לאישורה הצעת "חוק יסוד – התקיימות בכבוד" המבטיחה לכל אזרח בסיס כלכלי לקיומו בכבוד, כנדבך נוסף ל"חוק יסוד – כבוד האדם וחירותו".

חוק יסוד: זכות האדם להתקיימות בכבוד

הגדרות

"התקיימות בכבוד" – התכלכלות יומיומית שוטפת המקנה לאדם ביטחון ביכולתו לקיים עצמו באותה יכולת, גם בטווח ארוך.

"אזרח מוחלש" – אזרח מדינת ישראל שנקבע לגביו שאין ביכולתו לקיים עצמו באמצעיו הוא, ברמת חיים המאפשרת לו התקיימות בכבוד.

"אחריות המדינה" – מדינת ישראל תהיה אחראית להשלמת הכנסתו של כל אזרח-מוחלש לרמה שתאפשר לו התקיימות בכבוד.

מטרות החוק

מבוא : זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם, בקדושת חייו ובקשר בין רוחו ליכולתו להתקיים בכבוד. זכויות היסוד תכובדנה ברוח העקרונות עליהם הוכרזה מדינת ישראל.
חוק יסוד זה, נועד להבטיח לכל אזרח-מוחלש בישראל בסיס לקיום כלכלי סביר, וכדי לעגן בתחיקה של מדינת ישראל את החובה החלה על כל ממשל להעניק לכל אזרח-מוחלש יכולת התקיימות בכבוד, ולפעול כלפיו ברוח ערכי היסוד של הלאום היהודי וברוח ערכי היסוד של דמוקרטיה מתוקנת, לתמיכה בחלש.

1. הגנה על יכולת ההתקיימות

 כל אדם זכאי להגנה על זכותו לביטחון בקיום כלכלי בסיסי.

2. הגנה מפני ניצול חולשה

אין מנצלים את חולשתו של אדם וחוסר יכולתו לעמוד על זכויותיו,
אלא מחויבת המדינה להנגיש את הזכויות לאזרחיה ולאפשר להם את יכולת ההתקיימות בכבוד.

3. פגיעה בזכויות

אין פוגעים בזכויות שלפי חוק-יסוד זה אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל,
שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש, או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו.

התאמת יכולת ההתקיימות לשינויים

4. ועדת הכספים של הכנסת תהיה אחראית לעדכון הערך הכספי של ההתקיימות בכבוד כהגדרתה בחוק זה, מדי חצי שנה.

היבטים כלכליים הניגזרים מן החוק

א. הסל ההתחלתי – על פי העיקרון המחייב "התקיימות בכבוד״ – ליחיד ייקבע ל 5300 שקלים לשנת הכספים 2019.

ב. הסל ההתחלתי – על פי העיקרון המחייב "התקיימות בכבוד״ – לזוג  ייקבע ל-7,780 שקלים   לשנת הכספים 2019.                        

 ג. עידכון הסל על פי העיקרון המחייב "התקיימות בכבוד״ – יערך אחת ל 6 חודשים בהתאם לעליית השכר הממוצע במשק.

ד. אין פוגעים בסל שנקבע על פי העיקרון המחייב "התקיימות בכבוד" בדרך של קיזוז כספי קצבה אחרת הניתנת לאזרח בשל הכרה בצרכים מתחייבים אחרים. עם זאת, הסל כולל קצבת זקנה כולל השלמת הכנסה, או את קצבת הנכות הבסיסית לאנשים עם מוגבלות.