איכות השלטון ומלחמה בשחיתות

הגבלת נושאי משרה לשתי קדנציות. הפרדת משרת היועץ המשפטי לממשלה מתפקיד ראש התביעה הכללית. הפעלת החוק הנורבגי (חברי ממשלה לא יוכלו לכהן גם כחברי כנסת, לבד מראש הממשלה). חוק הגנה על חושפי שחיתויות.