שכר מינימום

כחלק ממדיניות עידוד העבודה, והעלאת כוח הקניה של הציבור, יוגדל שכר המינימום ויוצמד למדד. העלאה זו תדרוש העלאת הפריון של העובדים, ובכך תצטרך המדינה להשקיע ולתמוך במעסיקים.