מטרות ויעדים

שכר מינימום

כחלק ממדיניות עידוד העבודה, והעלאת כוח הקניה של הציבור, יוגדל שכר המינימום ויוצמד למדד. העלאה זו תדרוש העלאת הפריון של העובדים, ובכך תצטרך המדינה להשקיע ולתמוך במעסיקים.