מצע

עקרונות מצע "צדק חברתי"

1. כללי:

מפלגת צדק חברתי תפעל לחידוש הברית בין המדינה לאזרחיה, כך שהמדינה תשוב לראות את תפקידה במתן שירותים טובים ככל האפשר לתושבים, תדאג לצמצום פערים חברתיים, תטפל במוקדי הזנחה רבת שנים ותחזק את הגורמים הנושאים בנטל בניית הארץ והגנתה. מפלגת צדק חברתי תקדם הנהגה בעלת תחושת שליחות ציבורית, מחויבת למטרותיה, קשובה לעמדות אזרחיה, פועלת במקצועיות ובראיה לטווח ארוך.

נשאף להדגיש את האינטרסים החברתיים, כלכליים ואזרחיים של כלל תושבי ישראל, על-פני החלוקה המסורתית של הזירה הפוליטית. בנושאים מדיניים – ביטחוניים תבחן המפלגה כל מהלך על-פי תרומתו לשגשוגה ולביטחונה של מדינת ישראל, לאופייה על-פי עקרונות מגילת העצמאות, ולמעמדה בקרב משפחת העמים.

אנו דוגלים בהובלה של מוסדות המדינה במרחב הכלכלי, לצד המגזר הפרטי והיזמי, תוך שיתוף פעולה ופיקוח, למען הרחבת הבסיס הכלכלי, ולרווחת כל האוכלוסייה.

2. מטרות ויעדים בנושאי כלכלה וחברה:

2.1 נקדם סדר יום חברתי – כלכלי חדש למדינת ישראל, תוך שינוי סדר העדיפויות והנפת הדגל החברתי לאותו גובה של הדגלים הכלכליים והביטחוניים. נפעל להעמדת המשאבים לצמצום העוני המעמיק, הקטנת הפערים החברתיים וחיזוק מעמד הביניים הנישחק.

2.2 נקדם את נושא האזרחים הוותיקים בסדר העדיפויות הלאומי, להבטיח זכויותיהם ומעמדם בחוק. נפעל להקצאת משאבים  להקמת דיור מוגן, בתי אבות, בתי חולים סיעודיים ומרכזי יום. תועלה קצבת הזיקנה הבסיסית פלוס קצבת השלמת הכנסה על-פי מיתווה וועדת ששינסקי (כ-5300 ₪ ליחיד וכ-7500 ₪ לזוג). ראה פרוט פרק המצע המיוחד לאזרחים וותיקים.

2.3 נקדם את החקיקה והרגולציה בעניינם של אנשים עם מוגבלות, והנושא העיקרי העומד על הפרק הינו עדכון קצבת הנכות הבסיסית לכ- 5300 ₪ בחודש, והצמדתה לעליית השכר במשק. ראה פרוט פרק המצע המיוחד לאנשים עם מוגבלות.

2.4 נציב את החינוך כיעד לאומי אסטרטגי. נפעל לחיזוק מעמד המורים, ולקביעת מדיניות חינוכית ארוכת טווח, שיובילו לקידום האוכלוסייה הישראלית ביחס להישגים של המדינות המובילות בעולם. נקדם הקצאת משאבים לבניית תשתיות חינוך מודרניות, תוך מתן דגש לחיזוק החינוך בפריפריה.

2.5 נקדם בניה ושיקום של הדיור הציבורי, ומתן פתרונות של דיור בהישג יד לזוגות צעירים וזכאים, ע"י שורת צעדים שעיקרם פרויקט לאומי בהובלת הממשלה, תוך הוזלת מחירי הקרקע על-פי קריטריונים גאוגרפיים וסוציו-אקונומיים.

2.6 נקבע בחקיקה העסקה ישירה של עובדי קבלן העובדים לאורך זמן, כתף אל כתף עם חבריהם, ונקדם הזכות לחופש ההתאגדות כזכות יסוד. נדרוש אכיפה של חוקי העבודה ומניעת העסקה פוגענית.

2.7 נחתור להעלאת שכר המינימום, ומתן תמריצים והדרכה לעובדים ומקבלי קצבאות כדי לעודדם לצאת לעבודה ולשאוף לעצמאות כלכלית.

2.8 נפעל להקטנת פערי ההכנסה על-ידי שימש במדיניות מיסוי פרוגרסיבית.

2.9 נעצור הפרטה של נכסי המדינה והציבור, ונקדם בחינה מחודשת של הפרטות שירותים שכבר בוצעו ואשר המדינה מחויבת לספק לטעמנו. ייעשה פיקוח הדוק על שירותים שיישארו מופרטים ויעוגנו זכויות העובדים בהם. תוקם וועדה ממלכתית לבחינת הניצול והתועלת לכלל הציבור של מחצבי המדינה שהופרטו.

2.10 נפעל לחזק את מעמד האישה, נקדם שוויון תעסוקתי לנשים ונעודד יזמות נשית עסקית.

2.11  נתמוך בחקיקה לשיפור מעמד המשפחות החד הוריות וילדיהן.

2.12 נקדם הקטנת יוקר המחייה והגדלת כושר הקניה של הציבור למוצרים בסיסיים כגון מזון, גידול ילדים, בריאות ותרבות , ע"י פיקוח על סל מוצרים ושירותים בסיסיים, ע"י הגברת התחרות במשק וצמצום הריכוזיות במשק, וכן באמצעות הקטנת מסים עקיפים.

2.13 נפעל בליבת פעילותנו לחיזוק הפריפריה, ע"י מתן עידוד לפרויקטים ולפעילויות תומכי פריפריה.

2.14 המפלגה תפעל לצדק חלוקתי ותניף את דגל שינוי שטחי השיפוט של הרשויות המקומיות, תוך תיקונים של עיוותים היסטוריים, וכן תקדם בחינה של איחוד רשויות והעצמתן הכלכלית-חברתית.

2.15 נקדם את מעמדם הכלכלי-חברתי של בעלי הצרכים המיוחדים תוך שילובם בקהילה, ונתמוך במעורבותם בתעסוקה.  

2.17 לצורך הגדלת הפעילות הכלכלית, יש להפעיל קטר ממשלתי לפיתוח המשק ע"י תמיכה במיזמים מוטי ייצוא ותיירות, מחקר ופיתוח, הייטק, בריאות, וכן עידוד עסקים קטנים.

2.18 לחימה בהון השחור, וגביית מס אמת, ישחררו משאבים להשקעה חברתית ופיתוח. תיבחן הפעלת דיווח מס שנתי לכולם.

2.19 הרחבת בסיס המס ע"י צמצום פטורים לחברות ענק מייצאות, ובחינה מחדש של כל מערך הפטורים ממס.

2.20 נידחף לפיתוח כלכלה "ברת קיימא", המפתחת מקורות אנרגיה מתחדשת, חסכונית במשאבי הטבע, ממחזרת ומצמצמת את הפסולת שהיא מייצרת, מקטינה את זיהום הסביבה, ומשקמת את הטבע, וכן נפעל למען איכות חיים סביבתית.

2.21  נידרשת רפורמה מקיפה בשוק ההון, לצורך הקטנת הריכוזיות, הגנה על כספי הפנסיה וזכויות המיעוט, צמצום האפשרויות להונאת הציבור, ורציונליזציה של השרותים הפיננסיים.

 

3. איכות המימשל:

3.1  מפלגת צדק חברתי תפעל לעדכון שיטת הממשל בישראל כדי להעמיד הנהגה איכותית וערכית הראויה לאמון הציבור.

3.2 נעמיד כלים לדמוקרטיה שיתופית תוך מתן יתר תוקף לרצון הבוחרים ועידוד מעורבותם בנושאים העומדים על הפרק גם בין מערכות הבחירות.

3.3 ראש ממשלה, שרים, ראשי ערים ורשויות מקומיות יוכלו לכהן בתפקידם מקסימום שמונה שנים ברציפות.

3.4 למעט ראש הממשלה, לא יכהן חבר בממשלה גם כחבר כנסת (החוק הנורבגי), לצורך חיזוק הכנסת והפרדת הרשויות.

3.5 נעודד את המלחמה בשחיתות השלטונית והציבורית ובכל תופעה של פגיעה בטוהר המידות. נפעל לחיזוק מעמד חושפי שחיתויות.

3.6 יש להפריד את משרת היועמ"ש ממשרת ראש התביעה הכללית.