מתוך התקנון – זכויות וחובות חבר מפלגה

1. חברות

1.1. כשיר להיות חבר במפלגה, בכפוף לכל דין, מי שנתקיימו בו כל אלה:
1.1.1. הוא אזרח מדינת ישראל ותושב בה;
1.1.2. מלאו לו לפחות 17 שנה;
1.2. על המבקש להצטרף למפלגה למלא טופס בקשת הצטרפות, בנוסח שקבעה ועדת חברות במפלגה (להלן: "ועדת חברות"), ולחתום עליו אישית; לצד חתימתו, יציין המבקש את המועד בו חתם על הבקשה.
1.3. בקשת הצטרפות תוגש במשרדי המפלגה באופן אישי או במכתב רשום באמצעות הדואר.
1.4. בקשת ההצטרפות תבדק על-ידי ועדת חברות.
1.5. ועדת חברות תהא רשאית לדחות את בקשת הצטרפות למפלגה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
1.6. ועדת חברות תודיע למבקש על החלטתה בכתב תוך 21 יום, מיום שהוגשה הבקשה להצטרפות לשולחנה של ועדת חברות.
1.7. במקרה וועדת חברות החליטה לדחות את בקשת הצטרפות למפלגה, יהא המבקש רשאי לערער על החלטתה זו בפני ועד המנהל תוך 14 יום מיום קבלת הודעת הדחייה.
1.8. ועד המנהל ידון בערעור תוך 30 יום מיום קבלתו במשרדי המפלגה.
1.9. החלטת ועד המנהל תשלח למערער תוך 14 ימים.
1.10. ההחלטה הינה סופית.

 

2. הפסקת חברות

2.1. חבר מפלגה רשאי, בכל עת, להודיע בכתב למשרדיה הרשומים של המפלגה, על הפסקת חברותו במפלגה והיא תכנס לתוקף בעת קבלת ההודעה.
2.2. חדלו להתקיים בחבר מפלגה תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 3 לתקנון, תסתיים חברותו במפלגה בהודעת ועדת חברות.
2.3. בית הדין של המפלגה יהיה מוסמך להשעות בהחלטה מנומקת, חבר מחברותו במפלגה ו/או להפסיק חברותו של חבר במפלגה, אם סבר כי החבר פעל בניגוד למטרות המפלגה, פגע במפלגה ו/או הפר את הוראות תקנון המפלגה באופן המצדיק הוצאתו ממנה ו/או התפקד למפלגה אחרת.

 

3. זכויות וחובות החברים
3.1. זכויות החברים
3.1.1. כל חבר זכאי לבחור ולהיבחר למוסד ממוסדות המפלגה, אלא אם נקבע במפורש אחרת בתקנון.
3.1.2. כל חבר זכאי להיבחר, מטעם המפלגה, לגופים ציבוריים כגון: לכנסת, לממשלה, לראשות הממשלה, לרשות מקומית, מוסדות וגופים לאומיים ולכל גוף ציבורי אחר אליו החליטה המפלגה לשלוח נציגים ושליחים מטעמה, ובלבד שהיה חבר מפלגה קודם למועד הבחירות הרלוונטי, אלא אם יוחלט אחרת על-ידי מועצת המפלגה.
3.1.3. כל חבר זכאי לפעול במסגרת המפלגה למען ענייניה ומטרותיה של המפלגה.

3.2. חובות החברים
3.2.1. חבר חייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמפלגה, ולחתור להגשמת מטרותיה, בהתאם להחלטת מוסדות המפלגה.
3.2.2. חבר חייב למלא אחר הוראות תקנון המפלגה והחלטות מוסדותיה המוסמכים.
3.2.3. חבר חייב בתשלום דמי חבר שנתיים, כפי שייקבע על-ידי מוסדות המפלגה.